2.10.-13.11. | Bærekraftdiskusjoner | AHO

Tidligere arrangementer 28. september 2013 01:06
// Sted: AHO
// 2013-10-02 14:00 -- 2013-11-13 14:00
// Arrangør: AHO + OAT

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo arrangerer en seminarserie som tar for seg eksempler på hvordan bærekraftspørsmålet undersøkes i forskning og undervisning ved AHO. Intensjonen er å åpne diskusjonene for et større publikum og involvere arkitektmiljøet.

Til hvert av seminarene vil det bli invitert internasjonale fagfolk for å forelese og konfrontere undervisning, forskning og rådende fagpolitiske tradisjoner ved AHO.

Forelesningene foregår på engelsk, diskusjonene på engelsk og norsk.

http://oslotriennale.com/event/baerekraftdiskusjoner

2.10: Vann – en komparativ studie av Norge og Vietnam
Utfordringer og løsninger som svar på klimaendringer.
Ved professor Kelly Shannon, Institutt for Urbanisme og Landskap. Seminaret er knyttet til en utstilling fra Kelly Shannons studiokurs.
Klimaforandringene har ulik virkning i ulike geografiske sammenhenger. Likevel viser sammenlignende studier i Norge og Vietnam at de to landene deler en rekke bekymringer når det gjelder sårbare produksjonslandskaper, bosetninger og infrastrukturell utvikling.
I begge land er utviklingen av jordbruk, fiskeri, skogbruk, vannkraft olje/gass og utnyttelsen av andre primærressurser sentrale samfunnsøkonomiske faktorer, og pågående urbanisering foregår i utstrakt grad i økologiske sensitive landskaper. I denne forbindelsen er problemstillingene knyttet til vann – som elver, kanaler, sjøer, grunnvann og regnvann, vann- og kloakkveier, renseanlegg og ivaretagelsen av kystlinjen mot oversvømmelse og stormflo – avgjørende for opprettholdelsen av økologiske funksjoner, urbane og naturlige økosystemer og dynamisk økonomisk utvikling.

16.10: Bærekraftige strukturer
Strukturelle diagrammer i rådende bærekraftteori.
Ved professor Tim Anstey, OCCAS, Institutt for form, teori og historie, AHO
Det er en snikende ny-platonisme i samtidens bærekraftteori. Diagrammer som illustrerer verdens kompleksitet viser seg som sirkler, eller kombinasjoner av sirkler. Treenigheten, overlevert fra middelalderens kristne ikonografi, gjenopplives i disse diagrammatiske representasjonene: Bærekraftdiskusjonen tilbyr en eksegese av udiskutable konsepter med teologisk opphav. Dette seminaret undersøker elementene som setter premisser, både for bærekraftdebatter og velmente handlinger.

23.10: Bærekraft – krav om en estetikk
Et kritisk kuratorisk blikk på bærekraftens estetikk slik den framtrer i resirkulering og energibruk.
Ved professor Pippo Ciorra, sjefkurator for arkitektur, MAXXI Roma og professor Mari Lending, OCCAS, Institutt for form, teori og historie, AHO.
Med utgangspunkt i hans to store utstillinger ENERGY. Oil and Post-Oil Architecture and Grids (2013) og Re-Cycle. Strategies for Architecture, City and Planet (2012), retter professor Pippo Ciorra, sjefskurator for arkitektur ved MAXXI Roma, søkelyset på problemstillinger omkring arkitektur, estetikk og bærekraft.

30.10: Utsatte nordlige landskap
Påvirkningen av økt ressursutnyttelse i nordområdene.
Ved førsteamanuensis Janike Kampevold Larsen, Institutt for Urbanisme og Landskap og førsteamanuensis Peter Hemmersam, Institutt for Urbanisme og Landskap, AHO.
Mobilisering i forhold til økt ressursutnytting og åpning av nordøst-passasjen fører til store forandringer i nordlige byer og landskap. Forskere på prosjektet Future North diskuterer utfordringer for de subarktiske landskap og byer, både i Norge, Russland og Canada, og med hensyn til byutvikling, landskapsbegrep og erfaring.
Gjester: Alessandra Ponte, University of Montréal og Aileen A. Espiritu, Barentsinstituttet.

6.11: Arkitektur nær null
Kunnskapsfundament og handlingsrom.
I kappløpet mot nullenergi og nullutslipp har arkitekturdebatten eksplodert. En gryende enighet blant politikere og eksperter utfordres av arkitekter som mener at null-strategiene er lite robuste. De hevder at vi kan få flere byggskader og dårligere innemiljø, men møter anklager om å bygge opp om myter.
Seminaret vil utfordre ledende debattanter til å droppe karikerte fiendebilder. Vi trenger et felles kunnskapsfundament og alternative arkitekturstrategier nær null.
Ved professor Marius Nygård, Institutt for Arkitektur, AHO.

13.11: «Smart Mapping» – Bærekraft i Oslo
Nedenfra og opp kartlegging av Oslos grønne framtid – en workshop.
En grønn urban framtid er avhengig av lokal medvirkning og utstrakt bruk av ny teknologi. I dette verkstedet er deltagerne inviterte til å undersøke nye måter for å kartlegge bærekraft gjennom bruken av et nytt digitalt verktøy kalt MAPPA. Dette er en IPhone app som er blitt utviklet av YOUrban prosjektet ved AHO for kulturell «mapping»i urbane områder.
Av førsteamanuensis Jonny Aspen/ Andrew Morrison, YOUrban, institutt for urbanisme og landskap.