30. mai | TAB-BUK 2013 | Bystyresalen

Tidligere arrangementer 26. mai 2013 12:47
// Sted: Oslo Rådhus, Bystyresalen
// 2013-05-30 09:00 -- 2013-05-30 16:00
// Arrangør: Tverrfaglig arena for byutvikling (TAB)

biggest_cities_jakarta_q_47406

TAB-BUK 2013
Retten til byen – makt og demokrati i byutvikling.
Hvem eier byen og hvem har rett til å utfolde seg der?
Hvilke muligheter finnes for vanlig folk å påvirke byutviklingen, både organiserte og uorganiserte?
Har plansystemet blitt så komplisert og ugjennomtrengelig at folk føler de ikke har mulighet til å
påvirke? Har vi en systemkrise når det gjelder de demokratiske utfordringene i byplanleggingen? Og
hvordan kan vi nyttiggjøre oss aktivismen som springer ut av dette?
Norge opplever velstandsøkning, men økende forskjeller og krisen i Europa er med på å forsterke
dette. Hvordan kan planleggere gjøre for å dempe friksjonen som oppstår i det offentlige rom på
bakgrunn av dette?
Tidspunkt: 30.mai 2013
Sted: Bystyresalen i Oslo Rådhus

Program:

08.30 Kaffe og registrering

09.00 Velkommen v/leder for BUK, Øystein Sjøtveit

09.10 Retten til byen
forskjellige aktørene i praksis – politikerne, utbyggerne og befolkningen som
sådan? Og er arenaene for medvirkning reelle?
Karl Otto Ellefsen, rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

09.40 Makt og demokrati i byplanlegging
Fersk doktoravhandling som ser på hvordan medvirkning fra innbyggere og
lokalsamfunn fungerer, eller ikke fungerer som demokratisk korrektiv i en
byutvikling som beskrives som utbyggerstyrt og forhandlingspreget. Hvilken
rolle har de forskjellige aktørene i praksis – politikerne, utbyggerne og
befolkningen som sådan? Og er arenaene for medvirkning reelle?
Gro Sandkjær Hanssen, NIBR

10.25 Pause

10.45 Debatt:
– Gro Sandkjær Hanssen
– Nestleder i Byutviklingskomiteen, Espen Ophaug
– Halvor Voldstad, seksjonssjef for miljø og områdeutvikling Bydel Alna
– Per Jæger, adm. dir. Boligprodusentene
Debattleder: Andreas Vaa Bermann, direktør Norsk Form

11.45 Lunsj

12.45 Å bry seg om byen som tid og rom
Torgeir Reboledo Pedersen

13.05 Rom for alle
Superkilen er Nørrebros nye byrom og har som mål å fornye, forskjønne og
forbedre hele området. Parken har høye ambisjoner om å være et
mangfoldig sted, der alle, både beboere og besøkende fysisk kan møtes og
utfolde seg. Foredragsholderen forteller om tankene bak parken og den
spesielle medvirkningsprosessen i tilknytning til prosjektet.
Martin Rein- Cano, Topotek 1, Berlin

14.00 Pause

14.20 Bottom-up eller top-down
Tungrodde byråkratier til tross, det oppstår stadig flere såkalte bottom-up
initiativ fra grasrota, der folk på eget initiativ og uten støtte fra myndigheter
og eiere tar kontroll over nærmiljøene sine. Århus kommune samarbeider
bevisst med disse gruppene innenfor byplanlegging og forteller om sine
erfaringer fra dette arbeidet.
Lars Davidsen, Århus Kommune

15.00 Hvorfor medvirkning?
Virker medvirkning? Dersom medvirkningsprosessene er gode skal man
kunne påvirke planene som lages. Planen Furuset – Fra senter til sentrum har
akkurat vært ute på høring. Kan man se spor av medvirkningsprosessen i
planen? Gir medvirkning bedre planer?
Målfrid Nyrnes, Oslo Kommune

15.30 Avslutning

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Konferansen er et samarbeid mellom Tverrfaglig arena for byutvikling (TAB) og Byutviklingskomitéen
i Oslo (BUK) og arrangeres hvert år i Oslo Rådhus. Årets konferanse er den 7. i rekken.

Les mer om konferansen: http://www.norskform.no/Kalender/Arrangementer/2013/Tverrfagligarena-for-byutvikling/
Påmelding: https://response.questback.com/norskform/0r7gp16dta/

Tverrfaglig arena for byutvikling (TAB) består av:
– Oslo Kommune
– Arkitekthøyskolen i Oslo
– Institutt for landskapsplanlegging ved Universitetet for miljø- og biovitenskap
– Oslo Arkitektforening
– Norsk Form